28 Mart 2014 Cuma

Lale Sözleri


Mazhar-ı ism-i Celâl olmasa hakkâ lâle
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle
(İzzet Ali Paşa)

Sevgilinin, yüzlerce ilkbaharın gül bahçelerine benzeyen yüzünü görmezsem, lâle gibi gönlüme ateş düşer yanar, kararırım.
(Hz.Mevlana)

Ecel gelip çattıgı için yüzün safran gibi sararıp soldu ise üzülme, ötelerde erguvan renkli lâlelikte oturmaya başlarsın.
(Hz.Mevlana)

Ol goncanın ki bâğ-ı cemâlinde lâle var
Nâr-ı firâkı kalbime dâğ oldu lâle-vâr
(Zatî)
lâle var: Lâle mevcut. lâle-vâr: Lâle gibi

Lâle haddin göricek âh edüben ağladığım
Bu ki gül mevsimidir bâd ile bâran dökülür
(Ahmed Paşa)

Lâledür bağ-ı cennet içre o nûn
Noktası oldı sanki dâğ-ı derûn
(Şair Fazlî)

Mazhar-ı ism-i Celâl olmasa hakkā lâle
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle
(İzzet Ali Paşa)

Lâlehadler yine gülşende neler etmediler
Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler
(Necati Bey)
lâle-hadd: Lâle yanaklı

Geldi bahâr sen dahi şâd olmadın gönül
Güllerle lâlelerle küşâd olmadın gönül
(Şeyhülislâm Yahyâ)

Müdâm ey lâle-i hâtır-güşâ dûr olma gülşenden
Senünle neş’e tahsîl eylerüm câm-ı şarâbımsın
(Nedim)

Kan yaşım sarıg yüz üzre âşikâr itti firâk
Za’ferân-zârımı gamdın lâlezâr itti firâk
(Ali Şîr Nevâî)
sarıg: Sarı     firâk: Ayrılık
za’ferân: Sarı çiçekli bir bitki lâlezâr: Lâle bahçesi
[Firâk, kanlı gözyaşımı sarı yüz üzerine âşikâr etti ve üzüntüden sarı yüzümü lâle bahçesine döndürdü.]

Çemende lâle dil-i dâğ dâğa reşk itsün
Ne lâle gonce-i mihr ol çerâğa reşk itsün
(Tıybî)

Bu gülsitânda ammâ ne çâre ey Tıybî
Misâl-i lâle nasîbüm hemân dâğ oldı
(Tıybî)
gülsitân: Gül bahçesi   dâg: Yanık yarası

Lâleler gıbta-i hâl-i ruh-ı rengînünden
Bâğa dâğ-ı dil ile oldılar âteş-efgen
(Tıybî)
ruh-ı rengîn:  Renkli yanak  hâl: Ben   dâg-ı dil: Gönül yarası

Gül-gûn kabâsı ol sanemün sanki lâledür
Cism-i latîfi lâle-i hamrâda jâledür
(Baki)

Zîver-i bustân-ı envâr-ı tecelliyyât-ı Hak
Lâle-i bâğ-ı hakîkatdur külâh-ı Mevlevî
(Şeyh Galip)

Ruhı mir’âtına destâr-ı sebzi ‘aksi düşdükçe
Gören ânı sanur bir lâledür kim ola pervâzı
(Şair Cinânî)
destâr: Sarık


Kaynaklar : http://www.yuzaki.com/content/view/513/
1 yorum:

karabela42 dedi ki...

teşekkür ederim.

Yorum Gönder

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys